Doel en Algemene voorwaarden

chat.puurmedium.nl is onderdeel van Puur Medium® van Mireille Online. Puur Medium® is een beschermde merknaam, ingeschreven bij het Benelux – Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Voor alle websites, bel en chatdiensten van Puur Medium® van  Mireille online gelden dezelfde algemene voorwaarden.
Zonder (schriftelijke) toestemming van Puur Medium® is het niet toegestaan om content van Puur Medium® te kopiëren en aan te passen, te vertalen en/of zonder ©bronvermelding www.puurmedium.nl,uit te geven/publiceren.

Algemene voorwaarden

Ons doel
Meer en meer wordt er een beroep gedaan op de hulp en inzichten van onze spirituele en/of paranormale consulenten. ®Puur Medium staat voor Puur Kwaliteit met haar Pure Mediums & Spirituele consulenten. Weet dat ons doel dan ook is om een betrouwbare, professionele en kwalitatief zeer hoogwaardige spirituele handreiking te zijn voor vele mensen.

Screening van onze pure Mediums.
®Puur Medium van ©Mireille Online streeft naar de hoogst mogelijke kwaliteit van de diensten. Daarom werken we met professionele, ervaren consulenten die vooraf nauwkeurig worden gescreend. Dit screenproces begint bij de strenge selectie van de ingezonden aanmeldformulieren van Pure Mediums om te werken via ®Puur Medium.. Wij maken gebruik van een screenteam. Deze screent de kandidaten zorgvuldig op verschillende vlakken. Dit wordt uitgevoerd door 2 verschillende medewerkers. Daarna vinden er nog minimaal 2 persoonlijke interviews plaats. In een derde gesprek wordt pas besloten of een consulent geschikt om op onze lijn te werken.

Kwaliteitsbewaking
Om onze hoge kwaliteit te kunnen blijven waarborgen wordt er steeksproefsgewijs regelmatig door ©Puur Medium en/of een lijncoach gekeken naar kwaliteit en het functioneren van onze medewerkers door mee te luisteren tijdens de telefonische consulten. Vanzelfsprekend is ook dan uw anonimiteit en discretie gewaarborgd. De gesprekken zullen niet worden opgenomen zonder vooraf de beller in kennis te stellen.

Aansprakelijkheid
©Puur Medium van ©Mireille Online is gevrijwaard van aanspraken door derden. Mocht u een gegronde klacht hebben, vul dan het klachtenformulier in. Alle klachten worden vertrouwelijk en serieus behandeld.

Er kunnen geen rechten aan onze spirituele adviezen worden ontleend. Het consult impliceert paranormale en spirituele ingevingen en u verkiest zelf hoeveel waarde u aan de gegeven inzichten en adviezen hechter wat u ermee verkiest te doen.

Wanneer u gebruik maakt van de spirituele telefonische of e-mail consulten/diensten van onze Pure Mediums van ®Puur Medium van ©Mireille Online gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.

Schadevergoeding
©Puur Medium van ©Mireille Online zal geen schadevergoeding uitkeren naar aanleiding van gegeven adviezen of ‘toekomstvoorspellingen’. U blijft zoals hierboven ook beschreven staat, te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw keuzes en uw eigen leven. Wij retourneren dan ook geen geld van consultkosten (telefonisch, chatconsulten of emailconsult), daar er in deze sprake is van een geleverde spirituele dienst en verkoop van een product niet van toepassing is.

Garantie
Een telefonisch spiritueel-, paranormaal- of coachings-consult is slechts een momentopname van het proces waarin u op dat moment verkeert. Aangezien er op dat moment wordt gekeken of ‘inzichtelijk wordt ingevoeld’ kan ©Puur Medium van ©Mireille Online geen enkele garantie bieden met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen. Daarnaast maakt uzelf de keuzes die uw toekomst beïnvloeden en bepalen.

Huisarts / specialist
Wij adviseren te allen tijde een (huis)arts of specialist te consulteren,. Wij zullen u nooit adviseren een huisarts/specialist of psycholoog/psychiater buiten te sluiten. Medewerkers van ®Puur Medium van ©Mireille Online verstrekken geen medische adviezen.
Wij gaan er van uit dat u zelf zo verstandig bent om nooit bepaalde zaken zonder (huis)arts of andere specialist te beslissen of deze buiten te sluiten en verzoeken u dringend dit ook niet te doen. Doet u dit wel, dan bent u zelf verantwoordelijk voor uw keuze.

Zwijgplicht
Onze consulenten hebben zwijgplicht en hechten grote waarde aan het vertrouwen tussen u en de consulent. Discretie is gegarandeerd. Onze consulenten ondertekenen hiervoor een door onze jurist opgesteld contract met een artikel waarin wordt verwezen naar de consequenties van een overtreding. ‘Beroepsgeheim/zwijgplicht’ valt als een van de hoofdpunten onder dit artikel. De geringste overtreding van dit artikel zal dan ook zeer hoog door ons worden opgenomen en ter bescherming van het door u in ons gestelde vertrouwen zal er zonder pardon worden geclaimd.

Uw vertrouwen ons vertrouwen
Het is niet toegestaan om gesprekken die tussen u en consulent plaats vinden op te nemen zonder vooraf hiervoor schriftelijke toestemming te vragen en te hebben ontvangen van betreffende consulent of via ons emailadres via ©Puur Medium van ©Mireille Online. Mocht er schriftelijke toestemming zijn verleend is het niet toegestaan het opgenomen consult te openbaren aan derden, te kopiëren of te publiceren.

Mocht u gebruik willen maken van onze e-mailconsulten is het niet toegestaan uw consulten te publiceren, kopiëren, verveelvoudigen d.m.v. fotokopie of deze openbaar te maken zonder vooraf schriftelijke toestemming te hebben gevraagd en ontvangen van de betreffende consulent via ons emailadres via ©Puur Medium van ©Mireille Online

Weigering/blokkering voor onze spirituele consulten en diensten
Wij behouden ons te allen tijde het recht voor, zonder opgaaf van redenen, u onze diensten te weigeren en/of u voor een onbepaalde tijd te blokkeren. Hiertoe zullen wij overgaan als wij gegronde klachten over u ontvangen. Bijvoorbeeld als u onze spirituele consulenten lastig valt en onjuist bejegent. In geval van intimidatie en/of bedreiging, zal er onmiddellijk aangifte worden gedaan bij politie. Dan zal het ook op wettelijke gronden noodzakelijk zijn uw gegevens vrij te geven.

Klacht, opmerking of tip?
Als u een klacht/opmerking, tip of vraag heeft over ©Puur Medium van ©Mireille Online, onze spirituele consulenten of een ander onderwerp, dan stellen wij het zeer op prijs indien u ons daarvan op de hoogte stelt middels het *klachtenformulier. U helpt ons hiermee onze kwaliteit zo hoog mogelijk te houden en eventueel te verbeteren. Uiteraard zullen wij in alle discretie met uw correspondentie/klacht omgaan. Wel staat u toe als u uw telefoonnummer achterlaat, dat wij telefonisch met u contact met u opnemen om meer inzicht te kunnen krijgen in de aard van de klacht en om deze ook naar behoren te kunnen behandelen.


Boekingen
:
Als wij geboekt worden voor evenementen, speciale gelegenheden dient 50% van de offerte vooraf betaald te zijn, zie offerte die ontvangen is en 50% achteraf zie daarvoor offerte datum>Alle voorwaarden die van toepassing zijn op het telefonisch consulteren gelden ook voor consulenten die namens Puur Medium gegeven worden buiten onze telefonische diensten.

Overmacht bij storingen en dergelijke
‘Techniek staat voor niets’. Toch kunnen zich storingen voordoen. Telefoongesprekken komen d.m.v. geleverde diensten van een derde partij, de telecom provider, tot stand. Uiteraard zijn wij hierdoor voor de kwaliteit en voor het doorverbinden van gesprekken, afhankelijk van deze dienstverlener. In geval van storing zal al het mogelijke gedaan worden deze zo snel mogelijk te verhelpen. Puur Medium® van ©Mireille Online is daarvoor echter afhankelijk van deze provider. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk te stellen voor niet doorverbonden oproepen of technische storingen. Wel willen wij u graag ter wille zijn.

Ook kan het voorkomen, dat buiten onze provider om, de consulenten zelf via hun modem of pc een storing (of een plaatselijke stroomstoring) hebben in hun eigen telecom voorzieningen. Of kan er sprake zijn  dat dit bij uw eigen telecomprovider/ eigen modem voorkomt. ( houdt u daar ook rekening mee)
Zoals u kunt begrijpen kan niet alles altijd worden voorkomen. Omdat het ook om een plaatselijke storing of defect zou kunnen gaan, kunnen wij dat niet altijd direct waarnemen. Het kan daardoor voorkomen dat betreffende spirituele consulent en ©Puur Medium van ©Mireille Online dit niet direct in de gaten hebben.

Mochten zich storingen of andere complicaties zich voordoen, zal dit direct na constatering op de onze site in “het laatste nieuws” worden gemeld. Of ervaart u zelf storingen in de kwaliteit van de techniek, verbreek dan het contact en meld u zich via email of het daarvoor bedoelde telefoonnummer. Of probeer het later opnieuw. Bel dan ook niet naar de lijn. Zo kunt onnodige kosten voorkomen. Mocht u een storing ervaren die nog niet staat niet vermeld, stellen wij het zeer op prijs als u deze via email aan ons meldt.

Wij proberen altijd in alle redelijkheid u te helpen met het oplossen van technische storingen, u een eventuele compensatie aan te bieden, alleen al voor het melden van uw klacht willen wij u belonen en om onze dienstverlening en kwaliteit zo goed mogelijk te kunnen waarborgen.

Direct contact met onze consulenten
Het is niet toegestaan voor onze spirituele consulenten buiten de betaalde spirituele servicedienst om contacten te onderhouden met u als beller/cliënt. Mocht dit wel gebeuren, valt dit buiten de verantwoordelijkheid van ©Puur Medium van ©Mireille Online .

Wij gaan er dan vanuit dat u dit zelf heeft toegestaan en dat u zelf uw gegevens beschikbaar heeft gesteld of heeft toegestaan u te laten benaderen. Mocht u ongewenst benaderd zijn dan kunt u hierover in alle redelijkheid een klacht indienen. De ©Puur Medium van ©Mireille Online distantieert zich verder ook volledig van alle persoonlijke contacten die gelegd worden via onze spirituele en paranormale hulplijn(of social media), tussen consulenten en cliënten/bellers.

Gesprekskosten
De kosten van telefonische consulten beperken zich tot de gemaakte telefoonkosten. Deze kosten bedragen € 0,90 eurocent per minuut voor bellers vanuit Nederland vanaf een vaste telefoon.

Gespreksduur en het aantal keren dat u belt
U kunt zich via uw eigen telecom-provider ter bescherming van u zelf laten blokkeren voor 0900 en 0909 nummers. Oneigenlijk en/of onjuist gebruik van de telefoon(s) waarmee u ons spirituele servicenummer belt, ligt uiteraard volledig buiten onze verantwoordelijkheid.

Gesprekslimiet
Gesprekken gebeld vanuit Nederland zijn niet gelimiteerd.

Geblokkeerd voor 0900 nummers of ons bellen vanuit het buitenland?
Credits: via www.0900prepaid.nl kunt u ‘credits’ inkopen. Wij zijn echter niet verbonden met genoemde website en ook niet aansprakelijk voor het gebruik van de geleverde service diensten van dit bedrijf.

Intellectuele eigendom
Niets van deze site mag worden overgenomen of worden gekopieerd, zonder vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van M.M.W.van Rijn/®Puur Medium van ©Mireille Online Het auteursrecht en merkrecht van ®Puur Medium van ©Mireille Online behoort toe aan ®Puur Medium van ©Mireille Online. Op grond van Merkrecht,  Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Privacyreglement
Als u uw emailadres bekend maakt doordat u ons een email stuurt voor het opvragen van informatie, of dat u zich heeft ingeschreven voor onze uitgebreide GRATIS nieuwsbrief, wordt uw emailadres uitsluitend gebruikt voor het behandelen van uw ingezonden email of het versturen van onze nieuwsbrief.

Alle reacties op de door u genoten consulten, vragen, klachten, of uw sollicitatie worden vertrouwelijk en discreet behandeld en uw emailadres wordt nimmer vrijgegeven of afgestaan, behoudens indien dit noodzakelijk is doordat ons dit via een gerechtelijk bevel wordt opgedragen.

Nieuwsbrief
Indien u onze uitgebreide GRATIS nieuwsbrief ontvangt bent u hiermee akkoord gegaan d.m.v. het inschrijven via het inschrijfformulier. U kunt zich te allen tijden uitschrijven indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen. Onderin de nieuwsbrief staat een link voor het uitschrijven uit ons bestand. (of zie “uitschrijven nieuwsbrief” op de website)U bent dan per direct uit het bestand gehaald.

Mocht u een foto door ons willen laten “lezen” kunt u de foto insturen via onze foto-verzend service. vanzelfsprekend wordt uw foto vertrouwelijk behandeld en direct verwijderd na het telefonische spirituele consult of indien u geen contact hebt gezocht naar aanleiding van de foto, zal de foto niet langer dan een week worden bewaard. Na die week wordt deze foto door de betreffende consulent verwijderd uit het systeem.

Om uw privacy te waarborgen is uw emailadres is niet zichtbaar voor de betreffende consulent. Er is daardoor ook geen mogelijkheid voor de spirituele consulenten om terug te mailen. Uw foto zal voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt als voor uw telefonische consult of voor een email consult)

Puur Medium® gebruikt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers van de door haar beheerde websites. Puur Medium®. gebruikt die gegevens om de prestaties van die websites en daarmee haar dienstverlening te verbeteren (bijvoorbeeld door deze beter op de wensen van de gebruikers aan te kunnen laten sluiten); om verzoeken van de gebruikers om informatie te kunnen verwerken (bijvoorbeeld verzoeken om de nieuwsbrief te ontvangen); om de dienstverlening te kunnen verbeteren (bijvoorbeeld door de meest populaire specialisten beter vindbaar de maken) en om (commerciële) activiteiten te kunnen ontplooien (bijvoorbeeld door persoonlijk aanbiedingen te kunnen doen).

In deze Privacy Statement lichten wij toe welke gegevens wij verzamelen, wat wij daarmee doen en welke rechten u heeft. Deze statement kan van tijd tot tijd wijzigen; wij raden u dan ook aan om deze regelmatig te controleren. De laatste wijziging van deze privacy statement was op 08-05-2018.

Algemene bezoekgegevens
Puur Medium® gebruikt in alle gevallen alleen die persoonsgegevens die de gebruikers van de websites zelf aan Puur Medium® ter beschikking stellen. De gebruikers stellen die gegevens (zoals browsertype; IP-adres en naam- en adresgegevens) onder andere ter beschikking door hun browser cookies te laten accepteren; door zich op de websites te registreren of door zich aan te melden voor de nieuwsbrief. E-mailadressen worden alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Chatgegevens
Puur Medium® kan de chathistorie bewaren die de gebruikers van de websites zelf aan Puur Medium® ter beschikking stellen. De chathistorie wordt ten alle tijden vertrouwelijk behandeld en zodanig opgeslagen. Voorgenoemde informatie wordt alleen ingezet ter verbetering van de dienstverlening aan betreffende gebruiker of verbetering in algemene zin. Indien de informatie ingezet wordt ter verbetering van de dienstverlening in algemene zin is deze volledig geanonimiseerd en in geen geval herleidbaar naar een unieke gebruiker.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Social media
De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Twitter, Instagram, Facebook, Youtube en Google+. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacy verklaringen van Twitter, Instagram, Facebook, Youtube en Google+  om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Beveiliging van persoonsgegevens
Puur Medium® respecteert bij het gebruik van de persoonsgegevens van de websites de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens. Puur Medium® draagt er door die gegevens te beveiligen zorg voor dat die gegevens geheim gehouden worden.Puur Medium® verstrekt die gegevens niet aan derden die deze voor commerciële doeleinden kunnen gebruiken. Puur Medium®  kan email adressen gebruiken voor marketing-doeleinden. Puur Medium® is niet in staat te garanderen dat de beheerders van de websites waarnaar de door haar beheerde websites links bevatten, de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens respecteren.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe U de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP- adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft U toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Inzage en wijzigen van persoonsgegevens
Puur Medium® is voor alle vragen over het gebruik van persoonsgegevens van de gebruikers van de door haar beheerde websites en voor het doorgeven van een wijziging van die gegevens bereikbaar via onze contactpagina.

Vriendelijk dank voor uw aandacht!

®Puur Medium van ©Mireille Online,

Mireille van Rijn
te Pijnacker
K.v.Knr.:60431423
Datum: 08-05-2018